Конституція шкільної республіки


Шкільний Парламент Шкільної Республіки від імені учнів школи №3 міста

Переяслава-Хмельнщького, виражаючи суверенну волю школярів,

спираючись на давні традиції самоврядування в українському шкільництві,

дбаючи про дотримання прав і свобод дитини та гарних умов її навчання і

розвитку, прагнучи зміцнювати шкільну республіку, керуючись типовими

правилами для учнів, приймає цю Конституцію — Основний Закон Шкільної

Республіки Переяслав-Хмельницької ЗОШ І - III ступенів №3.

 

Розділ І. Загальні засади.

Стаття 1. Переяслав-Хмельницька ЗОШ І - III ступенів №3 є демократичною,правовою школою.

Стаття 2. Ця Конституція поширюється на всіх учнів школи, незалежно від класу, віку і посадового становища.

Стаття 3. Дитина, її життя і здоров'я, честь і гідність та недоторканість визначаються найвищою цінністю в школі.

Стаття 4. Право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно учням школи , які погоджують це з наглядовою радою.

Стаття 5. У Школі №3 визнається і діє принцип верховенства права Конституція школи має найвищу юридичну силу для учнів школи

Стаття 6. Державною мовою в школі є українська. Школа №3 сприяє вивченню іноземних мов.

Стаття 7. Кожен учень має право користуватися шкільним майном відповідно до закону.

Стаття 8. Зовнішньо шкільна діяльність спрямована на встановлення контактів і взаємовигідного співробітництва з іншими школами та іншими навчальними закладами, у тому числі із закладами вищої освіти, а також з громадськими об'єднаннями і організаціями та владними структурами.

 

Розділ II. Права, свободи, обов'язки учнів та вчителів.

Стаття 10. Права і свободи учнів та вчителів, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Стаття 11. Кожна людина в школі має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо під час цього не порушуються права і свободи інших учнів та вчителів.

Стаття 12. Усі учні є рівними перед законом, незалежно від віку і класу.

Стаття 13. Кожен учень має право на повагу його гідності. Ніхто не може бути підданий фізичному чи такому, що принижує його гідність, покаранню.

Стаття 14. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком грубих і нецензурних слів та висловів, які ображають інших.

Стаття 15. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Стаття 16. Учні школи мають право на об'єднання в різні не політичні організації, порядок створення і діяльності яких визначається окремим законом.

Стаття 17. Учні мають право брати участь в управлінні Шкільною Республікою, у загальношкільному та класному референдумах, вільно обирати та бути обраними до органів Республіки,

Стаття 18. Учні мають право збиратися на збори , якщо це не порушує Статуту школи №3 і дисципліну в школі.

Стаття 19. Кожен учень має право користуватись шкільними кабінетами, бібліотекою, спортивним залом, не порушуючи під час цього навчально-виховного процесу.

Стаття 20. Кожен має право на навчання, яке він здійснює, навчаючись у певному класі.

Стаття 21. Кожен, хто навчається, має право на відпочинок під час перерви. Завантажувати учнів під час перерви дозволяється лише у визначеному законом порядку.

Стаття 22. Учням гарантується свобода наукової, навчальної, літературної і художньої творчості.

Стаття 23. Права і свободи учнів захищаються органами влади учнівської республіки та дирекцією школи.

Стаття 24. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Стаття 25. Захист честі школи, її репутації, шанування її символіки є обов'язком кожного учня.

Стаття 26. Кожен зобов'язаний вчасно приходити на навчання, старанно виконувати домашні завдання, обов'язки чергового, дотримуватись встановлених у школі правил поведінки.

Стаття 27. Кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися цієї Конституції, шкільної дисципліни та законів школи, не посягати на права, свободи., честь і гідність інших.

Стаття 28. Кожен зобов'язаний старанно навчатися. Незнання законів і правил не звільняє від відповідальності перед коллегами, органами Учнівської Республіки, вчителями чи дирекцією школи.

 

Розділ III. Вибори, референдум.

Стаття 29. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори і референдум. Право голосу мають учні школи, які навчаються у 1 - 11 класах.  

Стаття 30. Вибори до органів Республіки є вільними, рівними, прямими, здійснюються шляхом таємного голосування. Обираються по два представники від кожного класу (5-11) голосуванням на класних зборах. Стаття

31. Загальношкільний референдум призначається наглядовою радою або членами шкільного Парламенту для обрання Президента республіки,.

Стаття 32. Референдум не розглядає питання зміни розкладу уроків, їхньої тривалості, тематики та інших питань, які регламентовані чинним законодавством України і належить до компетенції дирекції чи вчителів.

 

Розділ IV. Парламент Шкільної Республіки.

Стаття 33. Конституційний склад учнівського Парламенту залежить від кількості 5-11 класів, по два представники від кожного класу. Депутатом від класу може бути учень будь-який учень школи, обраний на класних зборах. Повноваження депутатів визначаються спеціальним законом.

Стаття 34. Право законодавчої ініціативи належить Президенту та депутатам Парламенту.

Стаття 35. Закони підписують члени парламенту, Президент та Директор школи або куратор..

Стаття 36. Контроль за дотриманням конституційних прав і свобод здійснює Президент Республіки спільно із заступником директора з виховної роботи.

Розділ V. Президент Республіки

Стаття 37. Президент Шкільної Республіки є її Главою і виступає від її імені.

Стаття 38. Президент обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням терміном на один навчальний рік. Президентом може бути школяр, який досяг 8-го класу, має право голосу, навчається в школі не менше 3-х років, має за рік оцінки не нижче 8 балів. Одна й та сама особа не може бути обрана Президентом більше трьох термінів підряд. Чергові вибори Президента здійснюються в останній тиждень вересня кожного року. Порядок проведення виборів Президента встановлюється законом.

Стаття 39. Повноваження Президента починаються з моменту складення присяги, але не пізніше, ніж через 7 днів після оголошення результатів виборів. Приведення Президента до присяги здійснює директор школи та шкільний Парламент.

Стаття 40. Президент Республіки користується правом вільного доступу до дирекції школи на час виконання своїх повноважень. Повноваження і порядок діяльності Президента визначаються окремим законом.

 

Розділ VI. Органи виконавчої влади.

Стаття 41. Порядок і склад органів влади визначають   шкільний Парламент спільно з Президентом.

Стаття 42. Виконавчу владу в класі здійснює староста класу.

 

Розділ VII. Прикінцеві положення.

Стаття 43. Конституція Шкільної Республіки Переяслав-Хмельницької ЗОШ І - III ступенів №3 набуває чинності з дня її прийняття.